Cong ty TNHH 1 Thanh Vien in an Duy Tran

So 3 duong so 4 khu cong nghiep an hoa , Phuong An hoa, Tp Hue

Về công ty

 Số nhân viên: 50-100

 Website: Đang cập nhật

Cong ty hoat dong trong linh vuc in an tren moi chat lieu vai Nylon, cotton, Polyeste...
do mo rong quy mo san xuat nen can tuyen them nhan su, dam bao day du che do chinh sach luong thuong t13, bao hiem day du.

Chúng tôi đang tuyển dụng

Cong ty TNHH 1 Thanh Vien in an Duy Tran đang tuyển dụng vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh