Việc làm mới

 10 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh, Bình Dương
 6 triệu - 8 triệu Bình Dương
 10 triệu - 12 triệu Bình Dương