Việc làm mới

 5 triệu - 8 triệu Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh