Việc làm mới

 11 triệu - 24 triệu Hồ Chí Minh
 6 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh