Việc làm mới

 7 triệu - 8 triệu Hồ Chí Minh
 8 triệu - 12 triệu Bình Dương
 8 triệu - 14 triệu Hồ Chí Minh