Tuyển dụng nhanh ngành Promotion Girl/ Boy (PG-PB)