VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/06/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hà Nam
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 29/12/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tây, Hưng Yên
 3 triệu - 5 triệu
 20/11/2017
 Hà Nam
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam
 Thương lượng
 30/09/2017
 Hà Nam
 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2016
 Hà Nội, Hà Nam, Hà Tây, Hưng Yên, Thái Bình
 3 triệu - 5 triệu
 25/03/2017
 Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình
 3 triệu - 5 triệu
 20/05/2017
 Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm