VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Nam Định, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu
 15/08/2017
 Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2017
 Vĩnh Phúc
 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2017
 Hà Nội, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2017
 Vĩnh Phúc
 3 triệu - 5 triệu
 30/03/2017
 Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu
 31/03/2017
 Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2017
 Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2016
 Vĩnh Phúc

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm