VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 31/07/2017
 Hà Nội, Hòa Bình, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2017
 Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình, Ninh Bình, Khác
 3 triệu - 5 triệu
 30/09/2016
 Hòa Bình
 Thương lượng
 30/04/2016
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hòa Bình
 Thương lượng
 31/01/2014
 Hòa Bình
 3 triệu - 5 triệu
 01/12/2015
 Hòa Bình
 3 triệu - 5 triệu
 01/12/2015
 Hòa Bình
 Thương lượng
 30/06/2015
 Hà Nội, Bắc Cạn, Hòa Bình
 Thương lượng
 16/04/2015
 Hà Nội, Hà Tây, Hải Dương, Hòa Bình, Hưng Yên
 Thương lượng
 31/03/2014
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình, Vĩnh Phúc

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm