VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình
 5 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình
 Thương lượng
 31/03/2018
 Hà Nội, Hòa Bình, Ninh Bình, Phú Thọ
 Thương lượng
 20/02/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa
 Thương lượng
 28/02/2018
 Nam Định, Ninh Bình
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Hà Giang, Hà Tây, Hải Dương, Ninh Bình
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Hòa Bình, Ninh Bình, Phú Thọ
 Thương lượng
 28/12/2017
 Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình
 12 triệu - 15 triệu
 30/11/2017
 Ninh Bình
 12 triệu - 15 triệu
 30/11/2017
 Ninh Bình
 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2017
 Ninh Bình
 25 triệu - 30 triệu
 31/12/2017
 Ninh Bình
 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình
 3 triệu - 5 triệu
 30/09/2017
 Ninh Bình
 Thương lượng
 31/07/2017
 Ninh Bình
 Thương lượng
 31/07/2017
 Ninh Bình
 Thương lượng
 31/07/2017
 Ninh Bình

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm