VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 31/03/2018
 Bắc Ninh
 Thương lượng
 31/03/2018
 Bắc Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình
 5 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình
 Thương lượng
 09/05/2018
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
 Thương lượng
 09/05/2018
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 15/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam
 5 triệu - 7 triệu
 15/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam
 15 triệu - 20 triệu
 31/12/2017
 Bắc Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 15/10/2017
 Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Bắc Ninh
 4 triệu - 8 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên
 Thương lượng
 31/10/2017
 Bắc Ninh
 Thương lượng
 31/10/2017
 Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên
 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2017
 Bắc Ninh
 4 triệu - 8 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên
 Thương lượng
 10/09/2017
 Bắc Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm