VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 03/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 Thương lượng
 30/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
 Thương lượng
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
 Thương lượng
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 10 triệu - 12 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Khác
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2017
 Bình Dương
 Thương lượng
 30/07/2017
 Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Tây Ninh
 5 triệu - 8 triệu
 30/06/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 Thương lượng
 31/05/2017
 Bình Dương
 12 triệu - 15 triệu
 20/12/2016
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
 10 triệu - 12 triệu
 15/09/2016
 Bình Dương
 10 triệu - 12 triệu
 15/09/2016
 Bình Dương

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm