Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Assistant Brand Manager / Marketing Executive

Nguyễn Kim Phụng

Kinh nghiệm: 2 năm

Marketing Manager

Đinh Ngọc Cương

Kinh nghiệm: 4 năm

Digital Marketing Manager

Trần Văn Duy

Kinh nghiệm: 12 năm

Digital Marketing/sale Manager

Nguyễn Ngọc Huy

Kinh nghiệm: 3 năm

Marketing/digital Manager

Hồ Ngọc Vương

Kinh nghiệm: 8 năm

Makerting - Manager F&b

Phan Nữ Như Ngọc

Kinh nghiệm: 6 năm

Marketing Manager

Đỗ Thị Thanh Huyền

Kinh nghiệm: 10 năm

IT Manager - Digital Marketing

Võ Minh Trường

Kinh nghiệm: 5 năm

Marketing Manager

Phan Viết Tính

Kinh nghiệm: 4 năm