Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Digital Marketing Manager

Hoàng Viết Triều

Kinh nghiệm: 3 năm

Digital Marketing/sale Manager

Nguyễn Ngọc Huy

Kinh nghiệm: 3 năm

Digital Marketing Manager

Trần Văn Duy

Kinh nghiệm: 12 năm

Marketing/digital Manager

Hồ Ngọc Vương

Kinh nghiệm: 8 năm

Trưởng Phòng Marketing/ Digital Marketing Director

Nguyễn Xuân Dưỡng

Kinh nghiệm: 8 năm

Marketing

Trương Gia Thông

Kinh nghiệm: 6 năm

IT Manager - Digital Marketing

Võ Minh Trường

Kinh nghiệm: 5 năm

Digital Marketing

Nguyễn Văn Hoài Em

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Marketing Online

Việt Dũng Nguyễn

Kinh nghiệm: 3 năm

Creative Manager [ Pham Viet Linh ]

Phạm Việt Linh

Kinh nghiệm: 4 năm