Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Kỹ Sư Tư Vấn Giám Sát

Vũ Phú Mạnh

Kinh nghiệm: 25 năm

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hàn Quốc

Lê Anh Thi

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Lê Hà Thành

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh

Trần Thị Mỹ Phương

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Dẫn Tour Tiếng Hàn

Lê Đặng Tuấn Anh

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Văn Phòng Tiếng Hàn

Nguyễn Thị Hồng Loan

Kinh nghiệm: 5 năm

Trợ Giảng Tiếng Hàn

Nguyễn Duyên Quỳnh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Văn Phòng (biết Tiếng Hàn)

Cao Hoàng Anh Thảo

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Trợ Lý Phiên Dịch Tiếng Anh

Nguyễn Hân

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Lạnh

Võ Trung Đức

Kinh nghiệm: 2 năm

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Đặng Thu Huế

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm