Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Giám Sát Bán Hàng

Trần Cao Quân

Kinh nghiệm: 4 năm

Giám Sát Bán Hàng

Đặng Thanh Hùng

Kinh nghiệm: 11 năm

Giám Sát Bán Hàng

Bùi Thành Chung

Kinh nghiệm: 5 năm

Giám Sát Bán Hàng

Nghiêm Manh Tuấn

Kinh nghiệm: 9 năm

Giám Sát Bán Hàng

Trần Thị Minh Thảo

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Kinh Doanh

Đô Văn Nhẫn

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Huỳnh Võ Uy Tín

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Điều Phối - Chăm Sóc Khách Hàng

Trần Thị Xuyến

Kinh nghiệm: 11 năm

Quảng Lý Khu Vực - Giám Sát

Trương Minh Thơ

Kinh nghiệm: 10 năm

Quản Lý, Giám Sát Bán Hàng

Trần Cảnh Toàn

Kinh nghiệm: 2 năm

Giám Sát Bán Hàng

Bùi Việt Hà

Kinh nghiệm: 10 năm

Tư Vấn - Bán Hàng- Pha Chế

Nguyễn Phạm Thu Ngân

Kinh nghiệm: 6 năm