Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Giám Sát Bán Hàng

Đỗ Ngọc Sơn

Kinh nghiệm: 5 năm

Giám Sát Bán Hàng

Nguyễn Tiến Thành

Kinh nghiệm: 1 năm

Giám Sát Bán Hàng

Nguyễn Văn Huy

Kinh nghiệm: 6 năm

Giám Sát Bán Hàng Ngành Dược

Nguyễn Hữu Thiện

Kinh nghiệm: 4 năm

Giám Sát Bán Hàng

Vân Ngọc Tuấn

Kinh nghiệm: 11 năm

Giám Sát Bán Hàng

Nguyễn Huy Hoàng

Kinh nghiệm: 6 năm

Kế Toán Viên

Trần Dũng

Kinh nghiệm: 3 năm

Giám Sát Kinh Doanh

Vũ Đức Cường

Kinh nghiệm: 12 năm

Giám Sát Bán Hàng

Lê Minh Bằng

Kinh nghiệm: 1 năm

Giám Sát Bán Hàng

Đặng Văn Thắng

Kinh nghiệm: 1 năm

Giám Sát Bán Hàng.

Ngô Quang Vinh

Kinh nghiệm: 5 năm

Giám Sát QA / QC

Châu Tấn Đạt

Kinh nghiệm: 9 năm