Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu Xây Dựng

Lê Văn Hòa

Kinh nghiệm: 2 năm

Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu

Nguyễn Hữu Quang

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu Gỗ (gỗ GLulam)

Võ Thành Phương

Kinh nghiệm: 2 năm

Họa Viên Kết Cấu - Kiến Trúc

Mai Danh Thịnh

Kinh nghiệm: 1 năm

Ký Sư Cơ Khí, Xây Dựng

Trịnh Văn Thuần

Kinh nghiệm: 3 năm

Cán Bộ Giám Sát Kỹ Thuật-thiết Kế Kết Cấu

Đinh Lê Việt Hùng

Kinh nghiệm: 5 năm