Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên QA / QC

Nguyễn Thị Kim Hoa

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên QA / QC

Trương Minh Hiếu

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên QA / QC

Nguyễn Văn Kỳ

Kinh nghiệm: 12 năm

Nhân Viên QA / QC

Kiều Nhật Minh

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên QA/QC

Triệu Diễn Siêu

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên QA-qc / Quản Lý Chất Lượng / Kỹ Thuật

Nguyễn Cẩm Chuyền

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Kho

Đỗ Việt Lợi

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Kế Hoạch

Trịnh Quang Thinh

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên QA / QC

Lưu Thị Phượng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên QA / QC

Hoàng Văn Minh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên QA / QC

Phù Chí Phát

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên QA / QC

Nguyễn Thị Hồng Phấn

Kinh nghiệm: 2 năm