Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Hành Chính-văn Phòng

Nguyễn Thị Chung

Kinh nghiệm: 6 năm

Trưởng / Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự

Nguyễn Văn Sơn

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lê Hoàng Hạ

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Hữu Phú

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Anh

Nguyễn Thị Thuý Hảo

Kinh nghiệm: 9 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Nguyễn Thị Thùy Linh

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Đinh Thị Lệ Thu

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Nguyễn Văn Vi

Kinh nghiệm: 14 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Trần Thị Hương Ly

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Văn Phòng

Lê Thu Trang

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Trần Ngọc Tiền

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Huy Hải

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm