Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Kế Toán Trưởng

Lê Xuân Trường

Kinh nghiệm: 21 năm

Nhân Viên Hành Chính Pháp Lý

Trầm Văn Khánh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp

Nguyễn Thị Thanh Hiền

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Hành Chính- Nhân Sự

Đỗ Thị Thanh Hồng

Kinh nghiệm: 1 năm

Chuyên Viên Hành Chính- Nhân Sự

Nguyễn Thị Vân Anh

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Trần Thị Thúy Kiều

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Nguyễn Lê Kim Anh

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Hành Chính-văn Phòng

Lưu Cơ Ninh

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Luân Thị Lệ Tuyết

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Nhân Sự

Phạm Như Thành

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Lê Thị Tuyết

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Ngô Văn Luật

Kinh nghiệm: 3 năm