Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Giáo Viên Giảng Dạy Kỹ Năng Sống

Phạm Thị Thanh Lan

Kinh nghiệm: 1 năm

Giáo Viên Giảng Dạy Kỹ Năng Sống

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Giáo Viên Kỹ Năng Sống

Nguyễn Thị Vân Anh

Kinh nghiệm: 3 năm

Trợ Giảng Giáo Viên Dạy Kỹ Năng Sống

Ngô Vĩnh Tài

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Giáo Viên Giảng Dạy Kỹ Năng Sống

Phan Văn Dũng

Kinh nghiệm: 3 năm

Giáo Viên Giảng Dạy Kỹ Năng Sống

Lê Trần Thuý Quyên

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Giáo Viên Giảng Dạy Kỹ Năng Sống

Lâm Thị Xuân Hiền

Kinh nghiệm: 4 năm

Giáo Viên Năng Khiếu/giáo Viên Dạy Kỹ Năng Sống

Nguyễn Giang Linh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Giáo Viên Giảng Dạy Kĩ Năng Sống 

Phạm Thị Kim Khuê

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Giáo Viên Kỹ Năng Sống

Lê Hoàng Linh

Kinh nghiệm: 1 năm

Giáo Viên Giảng Dạy Kỹ Năng Sống

Lê Thị Kiều Quanh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Giáo Viên Giảng Dạy Kỹ Năng Sống

Lâm Ngọc Thúy Vi

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm