Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Senior/supervisor Customer Satisfaction

Bùi Thị Hải Duyên

Kinh nghiệm: 3 năm