Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

IT Helpdesk/ Network/ TV Technician

Huỳnh Bửu Phú

Kinh nghiệm: 6 năm