Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Part-time

Trương Thị Yến Nhi

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên QC

Hồ Thị Mai

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Part-time

Đỗ Thị Nguyên

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Part-time

Nguyễn Kim Ngân

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Part-time

Danh Văn Trường

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Part-time

Nguyễn Thị Thanh Thiên

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Part-time

Đinh Nhật Khánh

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Part-time

Trần Xuân Sơn

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Part Time

Trần Thu Hương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Part-time

Nguyễn Thị Trang

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Part Time

Thanh Trúc

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Part-time

Nguyễn Trần Minh Quân

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm