Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch-kỹ Thuật

Lương Thị Bích Thuỷ

Kinh nghiệm: 9 năm

Trưởng Phòng Điều Hành Tour

Phan Đình Thắng

Kinh nghiệm: 14 năm

Kỹ Sư Tư Vấn Giám Sát

Vũ Phú Mạnh

Kinh nghiệm: 25 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Thị Hòa

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Học Vụ/ Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Bạch Hà My

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Nguyễn Thị Thanh Thuý

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Phan Thị Thanh Tâm

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Thị Mai

Kinh nghiệm: 3 năm

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Vũ Thị Tâm

Kinh nghiệm: 3 năm

Phó Phòng Quản Lý Chất Lượng

Trần Minh Đức

Kinh nghiệm: 3 năm