Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Giám Sát Thi Công Xây Dựng/ Kỹ Sư Xây Dựng

Nguyễn Trường Hội

Kinh nghiệm: 6 năm

Kỹ Sư Qs

Đậu Quang Trường

Kinh nghiệm: 3 năm