Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Văn Phòng

Đỗ Thị Mỹ Dung

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Thái Thị Kim Ngân

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Phan Thị Vui

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Dịch Thuật Tiếng Anh

Lê Thị Hiếu

Kinh nghiệm: 14 năm

Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Thùy Giang

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Bùi Thị Thoa

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Hoàng Thị Hồng Nhung

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Đỗ Thị Tâm

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Phạm Văn Dũng

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng/ Kế Toán

Võ Thu Hương

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lê Thị Vân Giang

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Hoa Tuyết

Kinh nghiệm: 2 năm