Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Hành Chính - Văn Phòng

Hứa Tuyết Băng

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Nguyễn Trọng Trí

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Thị Oanh

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Dương Thị Thuỳ Trang

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Văn Thư / Hành Chính Văn Phòng

Phạm Quang Nam

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Quang Hiếu

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lai Ngọc Thanh

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Dương Trường Sinh

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Sales Admin

Trương Thị Huyền Trang

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lê Nữ Trưng Vương

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Trần Thị Loan

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Thị Việt Hương

Kinh nghiệm: 2 năm