Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Project Manager

Nguyễn Mạnh Cường

Kinh nghiệm: 6 năm

Manager/supervisor/team Leader

Bùi Vũ Thành

Kinh nghiệm: 9 năm

Project Manager

Châu Bùi Trung

Kinh nghiệm: 15 năm

Import - Export Manager/ Deputy

Võ Thị Thanh Thủy

Kinh nghiệm: 6 năm

Machine Building Technology

Điền Văn Hùng

Kinh nghiệm: 12 năm

Project Manager

Vũ Doanh

Kinh nghiệm: 8 năm

Project Manager

Kim Kim

Kinh nghiệm: 5 năm

Assistant Manager Hoặc Supersisor

Đỗ Chí Thanh

Kinh nghiệm: 5 năm

Seo Website

Nguyễn Trọng Tuyên

Kinh nghiệm: 3 năm

Site Secretary

Nguyễn Vui

Kinh nghiệm: 4 năm

Quản Lý Dự án

Nguyễn Bá Hoàng Oanh

Kinh nghiệm: 6 năm

Sale Manager, Project Manager, Logistics Manager, Factory Set Up

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Kinh nghiệm: 18 năm