Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp

Phan Quốc Trung

Kinh nghiệm: 2 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Nguyễn Mạnh Khương

Kinh nghiệm: 7 năm

Cán Bộ Kỹ Thuật

Nguyễn Văn Chương

Kinh nghiệm: 7 năm

Kỹ Sư Thiết Kế Kỹ Thuật

Trần Quang Hải

Kinh nghiệm: 3 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Nguyễn Hoàng Khang

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Nghiên Cứu Thị Trường

Nguyễn Thanh Tuấn

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Đỗ Văn Giáp

Kinh nghiệm: 8 năm

Kĩ Sư Xây Dựng

Trịnh Quốc Đạt

Kinh nghiệm: 2 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Trịnh Xuân Bữu

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Trần Xuân Cảnh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm