Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Kiểm Toán Xây Dựng Cơ Bản

Bùi Thị Diệp

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Dự Toán Kinh Tế Xây Dựng

Đinh Thị Trâm

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kỹ Sư Xây Dựng

Nguyễn Xuân Ty

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

ứng Tuyển Kỹ Thuật Công Trình Xây Dựng

Nguyễn Cường

Kinh nghiệm: 4 năm

Giám Sát Công Trình Xây Dựng/quản Lý Dự án

Phạm Minh Tuân

Kinh nghiệm: 6 năm

Kỹ Thuật Xây Dựng

Trần Thái Hiền

Kinh nghiệm: 5 năm

Giám Đốc/ Trưởng Ban - Ban Quản Lý Dự án

Phạm Gia Nghĩa

Kinh nghiệm: 16 năm

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng/ Quản Lý Dự án

Võ Quang Trường Thi

Kinh nghiệm: 1 năm

Quản Lý Dự án  - Giám Sát Xây Dựng

Nguyễn Vũ Lực

Kinh nghiệm: 8 năm