Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Kinh Doanh

Lê Minh Bình

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Giám Sát Kinh Doanh

Nguyễn Trường Giang

Kinh nghiệm: 9 năm

Giám Sát Kinh Doanh Kênh Siêu Thị

Nguyễn Loan

Kinh nghiệm: 3 năm

Giám Sát Bán Hàng

Nguyễn Thành Trung

Kinh nghiệm: 3 năm

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Nguyễn Mạnh Hân

Kinh nghiệm: 12 năm

Giám Sát Kinh Doanh

Lê Tự Dũng

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Văn Tin

Kinh nghiệm: 5 năm

Giám Đốc Điều Hành/ Giám Sát Bán Hàng

Mai Văn Tài

Kinh nghiệm: 13 năm

Trưởng Nhóm, Giám Sát,.........

Lê Quang Nhựt

Kinh nghiệm: 5 năm