Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Giám Sát Bán Hàng Kênh Mt

Đỗ Minh Đức

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Giám Sát Bán Hàng

Lê Thanh Hải

Kinh nghiệm: 12 năm

Quản Lý / Giám Sát Bán Hàng

Huyền Trang

Kinh nghiệm: 1 năm

Giám Sát Bán Hàng

Phạm Minh Tuyền

Kinh nghiệm: 12 năm

Giám Sát Bán Hàng

Trần Đăng Khoa

Kinh nghiệm: 9 năm

Giám Sát Bán Hàng

Lê Văn Thắng

Kinh nghiệm: 6 năm

Giám Sát Kinh Doanh

Nguyễn Minh Trí

Kinh nghiệm: 10 năm

Giám Đốc Bán Hàng/ Giám Đốc Vùng

Phan Lê Tuấn Bảo

Kinh nghiệm: 16 năm

Giám Sát Bán Hàng

Việt Anh

Kinh nghiệm: 5 năm

Giám Sát Bán Hàng

Nguyễn Văn Hùng

Kinh nghiệm: 3 năm