Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Kỹ Sư Cơ Khí/ Trưởng Nhóm Giám Sát

Đặng Tiến Thức

Kinh nghiệm: 2 năm

Giám Sát Công Trình

Võ Hồng Phi

Kinh nghiệm: 6 năm

Giám Sát Kinh Doanh

Bùi Tấn Mười Một

Kinh nghiệm: 5 năm

Trưởng Nhóm - Giám Sát Kỹ Thuật

Đỗ Trí Thương

Kinh nghiệm: 1 năm

Quản Lý , Giám Sát Kinh Doanh

Lương Trần Hoạt

Kinh nghiệm: 4 năm

Trưởng Nhóm, Giám Sát Bán Hàng

Tô Thị Thuyết

Kinh nghiệm: 3 năm

Trưởng Nhóm Thiết Kế

Hùng Cường

Kinh nghiệm: 4 năm

Kỹ Sư Điện-tự Động / Giám Sát Dự án

Lê Nhật Vũ

Kinh nghiệm: 8 năm

Trưởng, Phó Ban Quản Lý Dự án

Nguyễn Văn Hiệp

Kinh nghiệm: 11 năm

Logistics And Operation Supperviser

Châu Thiệu Tuyền

Kinh nghiệm: 17 năm