Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Nhân Sự

Nguyễn Thị Thùy Linh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

/ Nhân Viên Kinh Doanh

Hồ Tấn Nghiệp

Kinh nghiệm: 15 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Tuệ Lam

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Marketing Online

Nguyễn Anh Tuấn

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Hành Chính - Văn Phòng

Khánh Trần

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Nguyễn Ngọc Dung

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Hải Linh

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Trần Danh Lâm

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kế Toán

Hoàng Diệu Linh

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Lê Đình Minh

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Nhiêm

Kinh nghiệm: 6 năm