Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Trần Thị Phượng

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Ngô Thị Nguyên

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Phạm Thuỵ Tuyết Hồng

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Kinh Doanh/ Hành Chính Văn Phòng

Ngô Trí Thành Công

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Trần Thị Hồng Tươi

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Duy Thắng

Kinh nghiệm: 8 năm