Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Thiết Kế

Bảo Nguyễn

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ

Lê Văn Chức

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên

Huỳnh Thị Vĩnh An

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế

Võ Minh Phát

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Hà Văn Cảm

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Nguyễn Xuân Cảnh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Thiết Kế Đồ Họa, 2D Animator

Phạm Tùng Lâm

Kinh nghiệm: 1 năm

Thiết Kế Đồ Hoạ

Hoàng Thọ Quảng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ

Phạm Đình Luân

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Thiết Kế Web

Nguyễn Thị Thu Thủy

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Thiết Kế

Nguyễn Thu Hà

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế

Nguyễn Văn Dư

Kinh nghiệm: 5 năm