Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Kinh Doanh

Hồ Thị Thuý Kiều

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Đặng Quốc Khánh

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Lê Thị Bòng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Nguyễn Hoài Nam

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Nhân Sự

Nguyễn Minh Phúc

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Võ Thị Quỳnh Ngân

Kinh nghiệm: 1 năm

Trợ Lý Hành Chính Văn Phòng

Võ Thị Ngọc Huyền

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh

Cao Hoài Nghĩa

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Phạm Tuấn

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Huỳnh Vũ

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Marketing

Nguyễn Quốc Việt

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kinh Doanh/ Nhân Viên Văn Phòng

Long Thế Duy

Kinh nghiệm: 1 năm