Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Giám Sát Thi Công

Vương Đình Hải

Kinh nghiệm: 10 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Nguyễn Duy ân

Kinh nghiệm: 2 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Nguyễn Viết Xuân

Kinh nghiệm: 2 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Phạm Văn Hoài

Kinh nghiệm: 4 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Nguyễn Anh Tuân

Kinh nghiệm: 13 năm

Kỹ Sư M & E

Thế Chung

Kinh nghiệm: 7 năm

Kỹ Sư Kỹ Thuật Công Trình

Phạm Văn Lợi

Kinh nghiệm: 1 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Bùi Tuấn Minh

Kinh nghiệm: 12 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Dương Hoài Em

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật Xây Dựng

Trần Tuấn Linh

Kinh nghiệm: 1 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Nguyễn Văn Hiếu

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Lê Thế Văn

Kinh nghiệm: 4 năm