Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Quản Lý Chất Luợng/kỹ Thuật Điện

Hoàn Phan Văn

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Nguyễn Thị Thuỷ

Kinh nghiệm: 6 năm

Quản Lý Chất Lượng ( QA/QC,kcs Ngành Thực Phẩm )

Trần Văn Thương

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Giám Sát Quản Lý Chất Lượng

Thào Mí Dình

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên May Mặc

Nguyễn Thị Nhinh

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên

Nguyễn Thị Kham Ly

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Đỗ Đăng Khoa

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên QC/qa

Đặng Văn An

Kinh nghiệm: 1 năm