Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Nguyễn Văn Quế

Kinh nghiệm: 3 năm

Quản Lý Chất Lượng/ Nhân Viên QA

Bùi Dương Hải

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên QA/QC

Hà Thị Mai

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên QA/QC

Lê Thị Dương

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng/ QC

Trần Văn Phương

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Hoàng Văn Liêm

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (qc)

Nguyễn Thị Huyền

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hồ Sơ Của Nguyễn Việt Hà

Nguyễn Việt Hà

Kinh nghiệm: 3 năm