Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

QA-qc/ Quản Lý Chất Lượng/ Kỹ Thuật/ Thực Phẩm

Nguyễn Thùy Dương

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Chất Lượng

Nguyen Thi Thu Huong

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Công Nghệ Hóa / QA - QC

Phạm Văn Trổi

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Nguyễn Đình Tiến

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên QC

Đỗ Thị Xuân

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Đào Thị Lan

Kinh nghiệm: 4 năm