Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Graphic Designer

Thủy Ngô

Kinh nghiệm: 5 năm

Graphic Designer

Lê Đinh Thảo Nguyên

Kinh nghiệm: 2 năm

Graphic Designer

Ninh Ngọc Hoàng Giang

Kinh nghiệm: 2 năm

Graphic Designer

Nguyễn Ngọc Huy

Kinh nghiệm: 2 năm

Graphic Designer

Thanh Thư

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Design Team Leader/senior Graphic Designer

Lài Nguyễn

Kinh nghiệm: 6 năm

Senior Graphic Designer

Hoàng Thị Hồng Vân

Kinh nghiệm: 5 năm

Graphic Designer

Nguyễn Phương Kiều

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Sơ Của Nguyễn Văn Khánh

Nguyễn Văn Khánh

Kinh nghiệm: 1 năm

Graphic Designer

Nguyễn Lê Liên Hương

Kinh nghiệm: 1 năm

Graphic Desginer - ILlustrator - 2D Artist ( Fresher )

Lê Ngọc Cẩm Giang

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm