Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Kỹ Thuật IT

Lê Thanh Phong

Kinh nghiệm: 2 năm

Quản Lý Kỹ Thuật IT

Dương Bảo Trung

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên IT

Lê Đăng Phong

Kinh nghiệm: 4 năm

Trưởng Phòng IT

Nguyễn Thanh Hà

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên IT Helpdesk

Trần Hoàng Thạch

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên IT

Lưu Văn Phong

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Văn Phòng

Vũ Thị Thu Hằng

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật Phần Cứng Máy Tính

Phạm Ngọc Phòng

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên IT

Lê Phong

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Huy Hoàng

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên IT

Phạm Linh

Kinh nghiệm: 3 năm

Trưởng Phòng IT

Vũ Ngọc Thịnh

Kinh nghiệm: 15 năm