Chính sách bảo hành dịch vụ

I. Phạm vi và đối tượng:

Chương trình áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ trên website Mywork.com.vn.

II. Nội dung Chương trình: 

1. Với các gói đăng tin

Khách hàng mua gói dịch vụ đăng tin của My Work sau thời gian 02 tuần tin Tuyển gấp sẽ được hỗ trợ bảo hành một lần duy nhất bằng hình thức:

My Work sẽ đăng lại tin Tuyển dụng nhanh của gói dịch vụ đăng tin.

Chỉ đăng lại 01 lần duy nhất cho 01 lần yêu cầu bảo hành đối với tin đăng.

2. Với gói "Tìm kiếm hồ sơ"

Các hồ sơ không liên hệ được ứng viên sẽ được Mywork bảo hành lại điểm lọc hồ sơ tương ứng:

- Hồ sơ làm mới trong vòng 90 ngày mà số điện thoại bị sai.

- Hồ sơ làm mới trong vòng 7 ngày mà không nhận cuộc gọi.

Lưu ý:

- My Work sẽ xác nhận lại với ứng viên và thông báo kết quả chậm nhất trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông tin từ nhà tuyển dụng.

- My Work chỉ xử lý các yêu cầu bảo hành được gửi tới trong thời gian tài khoản của Quý khách hàng đang được kích hoạt gói dịch vụ tìm kiếm hồ sơ.

III. Điều khoản khác:

1. My Work không chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại hoặc hỗ trợ Khách hàng trong trường hợp Khách hàng không thông báo cho My Work trong thời hạn và thông qua hình thức nêu trên.

2. Khách hàng phải tuân thủ theo chính sách, quy định của My Work đối với các dịch vụ được hỗ trợ.

3. Khách hàng phải hoàn tất nghĩa vụ thanh toán tại thời điểm yêu cầu bảo hành.

4. Ưu đãi theo Chương trình này không được chuyển nhượng, mua, bán, tặng cho bất kỳ cá nhân tổ chức nào khác. Ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc các hàng hóa, dịch vụ, quà tặng hoặc ưu đãi khác.

5. Bằng việc tiếp nhận Ưu đãi theo Chương trình này Khách hàng đồng ý đảm bảo và giữ cho My Work, các công ty liên kết của My Work, giám đốc, nhân viên và người đại diện của My Work và các công ty liên kết này không bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi những khiếu kiện, xét xử, tổn thất, chi phí phát sinh hoặc trách nhiệm nào liên quan đến việc Khách hàng tham gia Chương trình và sử dụng ưu đãi theo Chương trình này.